Breedband Friesland zet zich in voor het begeleiden van glasvezelprojecten tot en met een succesvolle subsidieaanvraag. Wij worden dan ook regelmatig benaderd met allerlei vragen over dit proces. Hier vindt u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur een e-mail via het contactformulier of bel naar 085 – 485 93 82.

Vraag: Hoe kan het dat kleine financiële projecten toch haalbaar zijn, terwijl ons project dat nog kleiner is vorig jaar niet rendabel bleek te zijn?Antwoord: Dit ligt aan de bezettingsgraad. Als in een initiatiefgebied van 50 woningen 45 woningen deelnemen, is de businesscase sluitend te krijgen. Maar als slechts een klein percentage mee wil doen worden de kosten per aansluiting te hoog. Bovendien speelt de afstand tussen de aan te sluiten adressen en het dichtstbijzijnde glasvezel aansluitpunt ook een grote rol in de begroting en de eisen van de dienstaanbieders. Door Provincie en de bank worden eisen gesteld aan de business case en subsidieaanvraag.

Vraag: Hoe kan ik mij aanmelden voor glasvezel?
Als u zich niet bevindt in een projectgebied voor glasvezel, dan kunt u zich aanmelden voor de behoefte-inventarisatie op www.friesland.opglas.nl. OpGlas houdt de aanmeldingen in de gaten en zodra er in uw omgeving veel huishoudens behoefte hebben aan glasvezel en zich hebben aangemeld, kan er actie worden ondernomen. 

Vraag recreatiepark: Wij hebben een park met 150 plaatsen. Hoeveel aansluitingen zijn dit? Hoe wordt dit geteld in relatie tot de financiering van de Provincie?Antwoord: Er wordt gekeken naar het aantal officieel geregistreerde postcodes en huisnummers in de BAG-database (Basisregistraties Adressen en Gebouwen).

Vraag: Hoe haal je bewoners van het platteland over om zich aan te melden, hoe ‘verkoop’ je het verhaal? Antwoord Anne Glasbergen, initiatiefnemer geslaagd project Brekkenpolder: Initiatiefnemers van glasvezelprojecten zullen lange tijd aanlopen tegen ongeloof en mensen die denken dat het toch niet gaat lukken. Je wilt niet nog jaren wachten tot er eens iets vanuit de markt wordt aangeboden, want voor een leefbaar platteland hebben we nú een goede internetvoorziening nodig. Als je er zelf in blijft geloven en samen de schouders er onder zet dan lukt het! Het kost tijd en energie, maar dan heb je ook wat. Mijn tip: verdiep je in het onderwerp en ga ervoor!

Vraag: Leg nog eens uit, wat zijn precies witte, grijze en zwarte adressen? Antwoord: Witte adressen zijn adressen die mee mogen doen aan een glasvezelproject met financiering en subsidie van de Provincie, dat wordt ondersteund door het breedbandloket Breedband Friesland. Een concentratie van witte adressen noemen we een wit gebied. De definitie die de overheid hanteert is als volgt: Witte adressen zijn adressen waar geen NGA breedbandinfrastructuur wordt geleverd, die geen 30 Mbit/s download kan leveren of waar netwerk operators niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Aanvragen voor staatssteun in deze gebieden keurt de Europese Commissie goed. In grijze gebieden is er wel een network operator actief die internet met een snelheid van minimaal 30 Mbit/s aanbiedt. In zwarte gebieden kunnen bewoners en bedrijven uit twee of meer leveranciers van supersnel internet over een NGA-netwerk kiezen.

Vraag: Waarom kan Breedband Friesland alleen witte adressen meenemen in projecten? Antwoord: Breedband Friesland werkt in opdracht van de Provincie Fryslân. In de grijze gebieden is er sprake van een concurrerende markt, hier zijn strenge regels aan verbonden vanuit de Europese Commissie. Als er wel grijze adressen worden meegenomen in projecten, wordt de Provincie hierop aangesproken vanwege staatssteun. Omdat er nog zo veel witte adressen in Friesland zijn, is de focus om eerst deze adressen van snel internet te voorzien.

Vraag: KPN is momenteel bezig op veel plaatsen de koperverbinding te upgraden, dus sneller te maken. Het aantal adressen met slecht internet wordt daardoor kleiner. Wat heeft dit voor consequenties voor glasvezelprojecten?Antwoord: De gebieden met concentraties van witte adressen worden kleiner, maar de problemen in die ‘slechte’ gebieden worden groter. Belangrijk is dat de gebieden waarin het netwerk door KPN wordt opgewaardeerd, niet meer in aanmerking komen voor de subsidieregeling van Provincie Fryslân. Deze adressen kunnen dus niet meer meedoen. Breedband Friesland heeft contact met de verschillende marktpartijen om een zo actueel mogelijk overzicht te hebben van de wijzigingen in leveringsinformatie.

Vraag: Wat is de relatie tussen Breedband Friesland, Fryslân Ring, Friesland.OpGlas en de Provincie Fryslân?Antwoord: De Provincie Fryslân verstrekt subsidie voor witte adressen door middel van een Breedbandfonds dat binnenkort start. Na een openbare aanbesteding in 2014 in de markt is de opdracht voor het provinciaal breedbandloket gegund aan de coöperatieve vereniging Fryslân Ring. Dit loket is actief onder de naam Breedband Friesland. Roelof de Boer en Johan Hielkema werken voor Breedband Friesland. Friesland.OpGlas is de naam van de website die wordt gebruikt om de behoefte aan glasvezel in kaart te brengen.

Vraag: Wat is de rol van LTO Noord en Doarpswurk? Antwoord: Doarpswurk verbindt dorpsgemeenschappen bij het streven naar een leefbaar platteland voor nu en in de toekomst, waarbij duidelijk is dat een goede internetvoorziening een van de voorwaarden voor die leefbaarheid is. LTO Noord vertegenwoordigt de belangen van de Friese agrarische ondernemers. Zij kunnen de boeren helpen samen te werken met andere ondernemers en particulieren: door coöperatie sta je sterk! Beide organisaties brengen de initiatiefnemers zodra zij zich aandienen in contact met Breedband Friesland. Breedband Friesland heeft het overzicht van alle bestaande initiatieven in de provincie en kan zo nodig initiatieven aan elkaar koppelen.

Vraag: Leges, degeneratiekosten en precariorechten: wat betekent het en waarom brengt de gemeente ze (mogelijk) in rekening? Antwoord: Door middel van leges vraagt de gemeente een vergoeding voor de te maken gemeentelijke administratieve handelingen. Onder degeneratiekosten wordt de vergoeding verstaan per strekkende meter die wordt gegraven, omdat door het graafwerk de levensduur van de weg achteruit gaat. Voor het gebruik van de gemeentegrond wordt precariobelasting gevraagd. De hoogte van deze drie soorten belasting verschillen per gemeente. De ene gemeente doet zijn best om deze kosten voor een burgerinitiatief zo laag mogelijk te houden. De gedeputeerde Sietske Poepjes heeft toegezegd op bestuurlijk niveau met gemeenten in gesprek te willen gaan wanneer zij deze kosten niet willen verlagen.

Vraag: Door ons eigen weiland ligt een glasvezelkabel van de gemeente. Hier mogen wij niet op aansluiten. Waarom is dat niet toegestaan?Antwoord: Wanneer glasvezel wordt aangelegd, krijgt iedere woning een eigen kabel. Het is technisch niet mogelijk om zo’n kabel af te tappen. Dat is ook wat glasvezel zo uniek maakt ten opzichte van kabel: een kabelaansluiting moet je vaak delen met de hele straat, wat ten koste gaat van de snelheid. Daar komt bij dat een zakelijke glasvezelaansluiting technisch heel anders in elkaar zit dan een particuliere aansluiting, een glasvezelkabel die door een weiland loopt is dus niet voor particulier gebruik.

Vraag: Ons gebied is niet groter dan slechts 30 woningen. We wonen in lintbouw, met grote afstanden tussen de woningen. Is ons project dan wel haalbaar? Antwoord Ieder project wordt apart beoordeeld en voor elk gebied wordt gezocht naar de best passend oplossing. Hierbij staat glasvezel op de eerste plaats, maar als dit echt voor bewoners te duur wordt dan kan er wellicht naar alternatieven worden gezocht.

Vraag: Wat wordt bedoeld met een ‘sluitende businesscase’? Antwoord: Een businesscase is de kosten/batenanalyse van uw project. Breedband Friesland kan dit berekenen wanneer het aantal deelnemers dat zich heeft aangemeld voor de behoefte-inventarisatie bekend is. De kosten worden berekend op basis van graafafstand, locatie van de verdeelkast, betalende deelnemers en dergelijke. Ook het type graafwerk bepaalt mede de kostprijs, dus wanneer de glasvezelkabel onder een vaart door moet, langs de weg kan worden gegraven, onder het asfalt door of als er een stoep moet worden opengebroken. Het maken van de businesscase is dus altijd maatwerk. De businesscase is sluitend wanneer het totaalbedrag per inwoner acceptabel is. Dit bepaalt uiteindelijk de werkgroep. Als de maandelijkse kosten te hoog zijn, bestaat de kans dat er deelnemers afhaken.

Vraag: Is het noodzakelijk om na de businesscase nog een keer langs alle deelnemers te gaan? Antwoord: Ja. Deelname aan de behoefte-inventarisatie is vrijblijvend. Er kan dan immers nog geen indicatie worden gegeven van de kosten. Bij de vraagbundeling worden bij de deelnemers handtekeningen opgehaald op basis van de eenmalige of maandelijkse prijs die uit de businesscase is gerold.

Vraag: Is er al een project gerealiseerd buiten de pilots om? Antwoord: Ja, op het bedrijventerrein in Hallum. Dit initiatief is echter gerealiseerd zonder financiering vanuit het Breedbandfonds. Bij burgerinitiatieven ligt dat anders. Voor een aantal initiatieven vindt op dit moment overigens wel de calculatie plaats op basis waarvan een prijs per deelnemend adres kan worden afgegeven op basis waarvan geïnteresseerden definitief kunnen besluiten om deel te nemen aan het te realiseren glasvezelnetwerk. Met het Breedbandfonds komt het nu snel dichterbij. Ook is het belangrijk dat er met een aantal gemeenten nog gesprekken worden gevoerd over de hoogte van de eerder genoemde gemeentelijke leges, degeneratiekosten en precariorechten.

Vraag: De regeling voor het Breedbandfonds gaat alleen op voor adressen met een verbinding van minder dan 30 Mbps. Als één deelnemer bij de meting net uit kwam op 25 Mbps en zijn buurman 35 Mbps, is het dan zo dat deze laatste niet mee mag doen met het project? Antwoord: Officieel werkt dit inderdaad zo. Maar als dit voor komt binnen projectgebieden dan laten we een jurist goed uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Vraag: Hoeveel kost het om alle witte gebieden in heel Friesland te verglazen? Antwoord: Dat zou een veelvoud zijn van de 60 miljoen die er nu beschikbaar is. Helaas is er dus nog niet genoeg, maar het is een begin en je moet er als bewonersinitiatief dus nu bij zijn!

Vraag: Waarom is het geen nutsvoorziening? Antwoord: Rijksoverheid heeft bepaald dat glasvezel geen nutsvoorziening is, daar moet de Provincie zich bij neerleggen. Er is niet voldoende geld om heel Friesland aan te sluiten.

Vraag: Voor het einde van 2016 zijn alle Friese basisscholen aangesloten op glasvezel. Kan de lokale gemeenschap daar niet op meeliften? Antwoord: Sietske Poepjes is in gesprek met diverse overkoepelende basisschoolorganisaties, onder andere Comperio. Waar mogelijk wordt geprobeerd om slim te combineren.

Vraag: Is het mogelijk om (later) ook grijze adressen aan te sluiten? Kan mijn grijze buurman ook worden aangesloten? Antwoord: We kijken wat hiervoor de juridische mogelijkheden zijn. De Provincie is in gesprek met marktpartijen hierover. We moeten marktverstoring voorkomen.

Vraag: Wordt het 3G-netwerk waarover we bellen ook beter bij aanleg van glasvezel? Antwoord: Dat kan, wanneer de leverancier ook de glasvezelkabel naar de zendmast legt. Geef dit aan bij de leverancier.

Vraag: Een kabelaar heeft in ons initiatiefgebied de krenten uit de pap gehaald door ongeveer de helft van de adressen aan te sluiten en de resterende ‘onrendabele’ adressen over te laten.  Wat kan de Provincie doen om dit te voorkomen? Antwoord: Daarop kan op dit moment zo een-twee-drie niet een antwoord worden gegeven. Duidelijk is dat de Provincie in gesprek met de netwerk operators moet komen en blijven om hierover duidelijke afspraken te maken. Als Provincie hebben we de marktpartijen wel in beweging gekregen; nu is het zaak om te zorgen dat de beweging de goede kant opgaat.

Vraag: Is er een stappenplan voor hoe een initiatief gestart kan worden? Antwoord: Hierover vindt u meer in de presentaties van Roelof de Boer en Pieter Hessels van 18 november 2015. Houd ook de website van Breedband Friesland in de gaten die regelmatig geüpdate wordt.